AUTO RESTART

กรณีไฟดับ ระบบจะกลับมาทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ
เย็นสบายต่อเนื่องไม่สะดุด ในกรณีที่เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศแยู่และเกิดไฟตก หรือดับระหว่างใช้งาน เมื่อกระแสไฟฟ้ามาปกติ เครื่องจะทำงานต่อเนื่องทันที *และทุกรุ่นสามารถยกเลิกได้ หากไม่ต้องการและสามารถตั้งใหม่ได้
ยกเว้นรุ่น Astrony / Columbia ยกเลิกไม่ได้

0